Hướng Dẫn Cơ Bản Về Giao Dịch Chứng Khoán

Các Loại Lệnh Và Cách Đặt Lệnh Trong Giao Dịch Chứng Khoán

Một trong những kiến thức mà nhà đầu tư cần trang bị khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán tại Việt Nam là các loại lệnh. Có các lệnh giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE, HNX, UPCOM? Cách đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại VPS như thế nào? Lệnh chứng khoán nào được sử dụng phổ biến? Cách sử dụng mỗi loại lệnh chứng khoán không giống nhau. Do vậy, mỗi nhà đầu tư cần nắm vững các lệnh giao dịch chứng khoán có mặt trên thị trường cũng như tác dụng và cách sử dụng của chúng trong khi giao dịch.

I. Các Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Và Cách Lệnh Được Sử Dụng Tại HOSE, HNX, UPCOM

 ATO là Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa. Lệnh này được áp dụng ở phiên định kỳ mở cửa ở sản HOSE và lúc 9h-9h15 hàng ngày. Lệnh dùng để đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn LO trong khi so khớp lệnh.

Lệnh ATO:

– Chỉ dùng trong phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (KL định kỳ)

– Không ghi giá

– Mua/bán ở mức giá mở cửa

– Ưu tiên trước lệnh giới hạn

– Tự động hủy nếu không khớp

Lệnh ATC là lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa. Hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam lệnh này được áp dụng ở Phiên Định kỳ đóng cửa của sàn HOSE và sàn HNX vào lúc 14h30-14h45 hàng ngày. Phiên Định kỳ đóng cửa đóng một vai trò quan trọng vì nó tạo ra giá tham chiếu Phiên tiếp theo.

Lệnh ATC:

– Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

– Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh.

– Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Được sử dụng hầu hết ở bất kỳ phiên nào hay sàn nào. Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. Lệnh được sử dụng trong thời gian 9h15 – 11h30 và từ 13h – 14h30.

Lệnh giới hạn (LO):

– Được phép dùng trong toàn bộ thời gian GD.

– Có ghi giá (giá giới hạn mua/bán).

– Mua/bán ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.

– Ưu tiên sau lệnh ATO/ATC.

– Có hiệu lực đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến thời điểm hủy lệnh.

Lệnh này chỉ áp dụng trong Phiên khớp lệnh liên tục của sàn HOSE. Lệnh được sử dụng trong thời gian 9h15 – 11h30 và từ 13h – 14h30:

Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.

Lệnh MP (áp dụng trên HSX):

– Không ghi giá.

– Chỉ dùng trong phiên khớp lệnh liên tục.

– Mua tại mức giá bán thấp nhất/Bán tại mức giá mua cao nhất sẵn có trên thị trường.

– Nếu không khớp hết: Chuyển thành lệnh giới hạn với mức giá tốt hơn mức giá khớp cuối cùng 01 đơn vị yết giá.

Tương tự sàn HOSE thì sàn HNX trong phiên khớp lệnh liên tục cũng có lệnh thị trường, tuy nhiên không phải là 1 loại lệnh mà là 3 loại lệnh Thị trường: MTL, MOK, MAK. Các loại lệnh mua này được thực hiện tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục, các lệnh này được sử dụng tại sàn Hà Nội và thời gian sử dụng là từ 9h – 11h30 và 13h – 14h30:

Lệnh thị trường MTL: là lệnh thị trường sau khi khớp đều dư thì Phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh giới hạn LO. Về cơ bản, lệnh MTL có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX.

Lệnh thị trường MOK: là lệnh Thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì lệnh sẽ bị hủy ngay trên hệ thống trước khi vào đến bảng giá.

Lệnh thị trường MAK: là Lệnh thị trường có thể được hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi Khớp lệnh

Lệnh PLO là lệnh Giới hạn được đặt riêng cho phiên khớp lệnh Sau giờ tại sàn HNX. Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO – sàn HNX) là lệnh mua hoặc lệnh bán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Thời gian thực hiện lệnh từ 14h45 – 15h:

– Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

– Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.

– Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.

– Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.

– Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

Giao dịch thỏa thuận:

– Lệnh giao dịch thỏa thuận (lô lớn): là phương thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận.

– Lệnh quảng cáo giao dịch: được sử dụng trong trường hợp khách hàng chưa xác định được đối tác giao dịch thỏa thuận, có thể thực hiện các lệnh quảng cáo chào mua hoặc chào bán thỏa thuận thông qua các công ty chứng khoán

1. Các Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Cơ Sở Được Sử Dụng Tại HOSE, HNX, UPCOM

– Các lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng tại sàn HOSE: ATO, LO, MP, ATC.

– Các lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng tại sàn Hà Nội (HNX): LO, MTL, MOK, MAK, ATC, PLO.

– Cách lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng tại Upcom: LO.

2. Thời Gian Đặt Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Tại HOSE, HNX, UPCOM

Thời gian đặt lệnh tại sàn HOSE:

– Lệnh ATO tại HOSE: 9h – 9h15.

– Lệnh LO tại HOSE: 9h15 – 11h30 và 13h – 14h30.

– Lệnh ATC tại HOSE: 14h30 – 14h45.

Thời gian đặt lệnh tại sàn Hà Nội (HNX):

– Lệnh LO, MTL, MOK, MAK tại HNX: 9h – 11h30 và 13h – 14h30.

– Lệnh ATC tại HNX: 14h30 – 14h45.

– Lệnh PLO tại HNX: 14h30 – 14h45.

Thời gian đặt lệnh tại Upcom:

– Lệnh LO tại Upcom: 9h – 11h30 và 13h – 15h.

Cropped image of business man sitting by the table in cafe and analyzing indicators on laptop computer
3. Thời Gian Đặt Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh Tại Việt Nam

Chứng khoán phái sinh tại Việt Nam chỉ có 2 sản phẩm là hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và chỉ số VN-30, thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh:

– Lệnh ATO: 8h45 – 9h00

– Lệnh ATC: 13h30 – 14h45

– Lệnh LO:  8h45 – 9h00 và 13h30 – 14h45

– Giờ Nghỉ giữa phiên: 11h30 – 13h00

II. Cách Đặt Lệnh Giao Dịch Chứng Khoán Tại VPS SMARTONE

Cách Đặt Lệnh Trên Website

Quý khách có thể đặt lệnh mua chứng khoán cơ sở bằng nhiều cách khác nhau:

– Click vào nút “Mua” tại góc phải màn hình các trang trên VPS Smartone.

– Nhấn phím tắt “Ctrl+B“

– Click vào nút “Mua” ngay trên bảng giá chứng khoán của VPS.

Các bước đặt lệnh mua:

Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Mua” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh mua.
Bước 2: Điền thông tin lệnh mua mã cổ phiếu, khối lượng, nhập loại lệnh cần thực hiện: ATO, ATC, MTL, MP… còn nếu nhập giá thì mặc định sẽ là lệnh LO. sau đó Nhập mã PIN.

Bước 3: Xác nhận lệnh mua cổ phiếu.

 

Quý khách có thể đặt lệnh bán chứng khoán tại VPS bằng nhiều cách khác nhau như:

– Click vào nút “Bán” ở các trang màn hình
– Nhấn Ctrl+S

– Click vào nút “Bán” ngay trên bảng giá chứng khoán

– Trong “Danh mục đầu tư” click vào nút “Bán” những mã CK mà Quý khách cần thực hiện giao dịch Bán.

Các bước đặt lệnh bán chứng khoán trên VPS:

Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Bán” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh bán
Bước 2: Điền thông tin lệnh “Bán” sau đó nhập thông tin mã cổ phiếu, khối lượng, nhập loại lệnh cần thực hiện: ATO, ATC, MTL, MP… còn nếu nhập giá thì mặc định sẽ là lệnh LO. Tiếp theo nhập mã PIN đặt lệnh.
Bước 3: Xác nhận lệnh. Click để đặt lệnh bán vào hệ thống.
Lưu ý: Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin lệnh của Quý khách vừa đặt thành công trên mục “Trạng thái lệnh đặt”.

Cách Đặt Lệnh Trên App Mobile

Bước 1: Đăng nhập vào App Smartone và chọn “Mua”

Bước 2: Nhập mã chứng khoán mong muốn

Bước 3: Điền giá mua và khối lượng mua sau đó “Đặt Lệnh”

 

Bước 1: Đăng nhập vào App Smartone và chọn “Bán”

Bước 2: Chọn mã chứng khoán, điền giá và khối lượng bán mong muốn sau đó “Đặt Lệnh”

IV. Thời Gian Giao Dịch Trực Tuyến

1

Chuyển Tiền

Các giao dịch Chuyển tiền được thực hiện từ 00:00 đến 16:30 và 20:30 - 24:00 các ngày làm việc, 00:00 - 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ

3

Chuyển Khoản Chứng Khoán

Các giao dịch chuyển khoản chứng khoán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ)

5

Đặt Lệnh Chứng khoán phái sinh

Các giao dịch đặt lệnh phái sinh được thực hiện từ 08:05 – 14:45 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

7

Nộp Ký Quỹ

Các giao dịch nộp ký quỹ được thực hiện từ 08:00 – 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Lưu ý: Từ 14h45 đến 14h50, giao dịch nộp ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác.

9

Money Market (MM).

Các giao dịch MM được thực hiện từ 08:05 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).​

11

Tiền gửi tại TPBank

Sản phẩm tiền gửi tại TPBank được giao dịch với thời gian quy định như sau: Gửi tiền: Từ 08:30 đến 15:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) Tất toán: Từ 08:30 đến 11:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ) ​

2

Ứng Trước Tiền Bán

Các giao dịch Ứng trước tiền bán được thực hiện từ 07:30 đến 16:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ). Lưu ý: Hệ thống sẽ tạm thời gián đoạn dịch vụ ứng trước tiền bán từ 15:00 – 15:40 để xử lý dữ liệu.

4

Đặt lệnh Chứng khoán cơ sở (Ngoài giờ)

Các giao dịch đặt lệnh ngoài giờ được thực hiện từ 17:00 – 06:30 các ngày làm việc, 00:00 - 24:00 các ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ. Thông tin đặt lệnh sẽ được ghi nhận trong phiên giao dịch kế tiếp.

6

Rút Ký Quỹ

Các giao dịch rút ký quỹ được thực hiện từ 08:00 – 16:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Lưu ý: Từ 14h45 đến 14h50, giao dịch rút ký quỹ có thể chậm hơn bình thường do quá trình xử lý lệnh khớp cuối phiên từ phía VSD. Quý khách vui lòng kiểm tra lại sau giao dịch hoặc cân nhắc thực hiện vào khung giờ khác.

8

Trái Phiếu

Các giao dịch Trái phiếu được thực hiện từ 08:05 đến 17:00 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

10

Tiền gửi tại Ngân hàng thương mại (Tất cả các Ngân hàng trừ TPBank)

Sản phẩm tiền gửi tại Ngân hàng thương mại được giao dịch từ 08:30 đến 15:30 hàng ngày (Trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

V. Chi Phí Giao Dịch Chứng Khoán

1. Mở Tài Khoản
Mở Tài Khoản

Miễn Phí

2. Giao Dịch Cổ Phiếu Niêm Yết, Chứng Chỉ Quỹ

A. Qua kênh TVĐT/ tại quầy DVKH:

Tổng giá trị dưới 100 triệu VNĐ/ngày

0.30% giá trị giao dịch

Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày

0.27% giá trị giao dịch

Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày

0.25% giá trị giao dịch

Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ/ngày

0.22% giá trị giao dịch

Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ/ngày

0.20% giá trị giao dịch

Từ 2 tỷ trở lên VNĐ/ngày

0.15% giá trị giao dịch

B. Giao Dịch Trực Tuyến: 

Giao Dịch Trực Tuyến

0.20% giá trị giao dịch

3. Giao Dịch Trái Phiếu
Giao Dịch Trái Phiếu

0.10% giá trị giao dịch

Giao Dịch Lô Lớn

Theo thỏa thuận

Khách Hàng Nói Gì Về Chúng Tôi

Đăng Ký Mở Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán VPS Online

Đăng Ký Mở Tài Khoản Chứng Khoán Để Nhận Tư Vấn Hỗ Trợ Ngay

Donec sollicitudin magnaultric semper. Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.